Background Image
Next Page  4 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 48 Previous Page
Page Background

29.05.15 |

י"א סיון תשע"ה

| 162

גליון

שביעי

| 4

עקיבא לם

פתיתים

|

סי כ ום אי ר ו ע י השב ו ע

|

אמהות שלושת הנערים החטופים: "שלא תעזו

ביומ השנה

להשתנות. תישארו כמו שאתם".

לרציחתמ וחטיפתמ של שלושת הנערימ, אייל יפרח, גיל-

עד שער, ונפתלי פרנקל, החל ב-6.3, יצוינ -'יומ האחדות'

במהלכו יתקיימו מ פר אירועימ ופעילויות בכל רחבי הארצ.

במ גרת יומ זה, יחולק 'פר ירושלימ לאחדות ישראל', שהינו

יוזמה משותפת של משפחות שלושת הנערימ, יחד עמ העמותה

ניר ברקת

לזכרמ של שלושת הנערימ, ראש עיריית ירושלימ, מר

ועמותת 'גשר'. לקראת יומ האחדות הופק רטונ בהשתתפות

אמהות שלושת הנערימ, יחד עמ דמויות המאפיינות את החברה

בישראל, כשהאמהות מבקשות מהמ לא להשתנות.

שנה אחרי שמצאו

שנה למציאת שלושת הנערים.

את שלושת הנערימ, הגיעו מדריכי בי" שדה כפר עציונ יחד

אורי שכטר, ומשה

עמ מנכ"ל 'שורשימ' של ארגונ רבני 'צהר'

ל'חרבת ארנב', שמ מצאו את שלושת החטופימ.

ויינשטוק

מנהל בי" שדה כפר

ירונ רוזנטל

כאשר שוחחו בנקודה, יפר

עציונ: "לולא הטיולימ שלנו באזורימ הללו וללא השיטה שפיתח

דב )דובק( ויינשטוק ז"ל לאיתור נעדרימ באזור מדבר יהודה,

יכול להיות ולא היינו מוצאימ אותמ עד היומ". הצוות שמצא את

השלושה, הקימ גלעד לזכרמ ממש בנקודה שהמ נמצאו, הבטיח

להמשיכ לטייל באזורימ הללו, לזכור אותמ ולדבר על דמותמ

בכל פעמ שיגיעו לאזור.

'פרס מוסקוביץ לציונות' הוענק לפעילים

'פר מו קוביצ לציונות' לשנת תשע"ה

ציוניים מודרניים.

, מיי ד ויו"ר

יהודה גליק

הוענק לשלושה: פעיל הר הבית,

ומיי דו של ארגונ 'השומר

ישראל הראל

מועצת יש"ע הראשונ,

. את פר רוח ציונ ליזמות צעירה קיבלו

יואל זילברמנ

החדש',

ושירה

, מיי דת ויו"ר עמותת 'קדמה'

תירא-אל כהנ

השנה

,יוזמת וראש

צ'רנה מו קוביצ

, יוזמת עמותת 'בשביל'.

לורנ

מו ד הפר : "זה לא מקרי שיוזמת חלוקת הפר החלה לאחר

פינוי ההתיישבות בגוש קטיפ, פעילות שהיתה נגד הציונות.

לאחר טראומה כזו, חשוב להכיר ולהוקיר את אלו שעושימ

ציונות גמ בימינו".

"רק תישארו יחד". מתוך הסרטון שהופק לקראת יום האחדות

תירא-אל כהן, שירה לורנס, ישראל הראל, יולי אדלשטיין,

צ'רנה מוסקוביץ, יואל זילברמן, יהודה גליק

ירון רוזנטל, בנימין טרופר, משה ויינשטוק ואורי שכטר

מקימים גלעד לזכר הנערים במקום בו נמצאו

בערב

ערב לימוד ושיח לזכרו של הדר גולדין ז"ל.

חג השבועות התקיימ ב'מרכז רבינ' בת"א, ערב לימוד ושיח

תחת הכותרת 'בעוז ובענווה' לזכרו של הדר גולדינ ז"ל שנהרג

במהלכ מבצע 'צוק איתנ' בעזה. את הערב יזמה ארו תו של

, בשיתופ פעולה עמ ארגונ 'גשר' הפועל למענ

עדנה רו י

הדר,

קידומ הערבות ההדדית בחברה הישראלית. מאות המשתתפימ

שהגיעו לאירוע לקחו חלק במעגלי לימוד ושיח בינ אנשימ

רמ

דומימ-שונימ, וכנ שמעו את הרצאתו של ת"אל במיל',

, זוכה 'פר ירושלימ לאחדות ישראל' שהקימ את ארגונ

שמואלי

'מחברימ' הפועל למענ אחדות בעמ.

ב'ישראל שלי': 'שוברים שתיקה' נתמכת על ידי

ארגונ 'ישראל שלי' חושפ כי בינ

תומכי זכות השיבה.

נותני הח ות לאירוע של 'שוברימ שתיקה' בשוויצ נמצאימ גמ

ארגונימ שתומכימ בפירוק מדינת ישראל ובזכות השיבה. ארגונ

- מקדמ באופנ פומבי את החרמ על ישראל וב-

HEKS/EPER

. כמו כנ, ארגונ זה תומכ ומעודד את זכות השיבה. ארגונ

BDS

-

Caritas

נו פ שנמצא על הכוונת של 'ישראל שלי' הוא ארגונ

ארגונ שתומכ בזכות השיבה ופועל למימושה. "אנחנו נלחמימ,

והמ מ פרימ בעולמ שאנחנו פושעי מלחמה. כל זה בח ות

של ארגונימ שבכלל רוצימ למחוק את ישראל", יכמו בפו ט

שהפיצו בנושא.

צילום: יששכר ראוס