Background Image
Next Page  2 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 2 / 48 Previous Page
Page Background

29.05.15 |

י"א סיון תשע"ה

| 162

גליון

שביעי

| 2

הערת שוליים

אלחנן בן אורי

מילה שלנו

עיתון לציבור הדתי

הדבקת מודעות

בבתי הכנסת

ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

05 2-8908518 yossib @makorrishon.co.i l

מבית

שליחי הציבור שלכם

ה

הפצת עלוני שבת בכל הארץ

כנ 'חשבונ הנפש בשמאל' שהתקיימ לאחרונה ב מינר 'אפעל' של התנועה הקי

בוצית היה מופע גרוט קי של בדק בית המלווה בזריקת אבנימ לכל עבר. מצד אחד

עמדה שמ ח"כ שלי יחימוביצ' שיצאה בשצפ קצפ ובאומצ נגד חו ר הרצונ בשמאל

לקיימ חשבונ נפש אמיתי. היא יצאה נגד גרבוז למרות שהצייר המתנשא מעולמ לא

היה חלק ממפלגתה שלה והוא למעשה כאב הראש בעיקר של מפלגת מר"צ, אכ היא

הודתה שהציבור הרחב מזהה בצדק את "הגרבוזימ" עמ מפלגות השמאל באשר הנ,

כולל המחנה הציוני. היא דרשה בדק בית מקיפ, עמוק, שורשי, ביח ימ של המפלגה

שהקימה את המדינה עמ כל המגזרימ, הרבימ כל ככ, שלא מוצאימ נקודת חיבור אלא

ניכור וזרות כלפי מפלגת העבודה.

אבל אז התקיימ דיונ נטול פוליטיקאימ שאת רובו הבאנו בכתבה שמתפר מת בגי

ליונ זה. האמירות שנאמרו שמ כלפי הנוער הדתי לאומי הנ מחפירות בכל קנה מידה.

לא היה קשר קלוש בינ נושא הכנ : 'חשבונ נפש בשמאל' לאמירות שנאמרו שמ אחת

אחרי השנייה. זה היה נראה למי שנכח שמ, שנאומה של יחימוביצ' היה לפרוטוקול

ולפרוטוקול בלבד. רק ה תיימו דברי התוכחה של הפוליטיקאית ועכשיו, אפשר לפרק

ולפרוק את כל ת כולי המחנה המוב , וכשיש ת כולימ צריכ למצוא שק חבטות. משומ

מה, נבחרה להתכבד בזה תנועת 'בני עקיבא'. הביקורת שהוטחה בתנועת הנוער הדתית

לאומית על ידי מר מוטי אשכנזי ואחרימ, בלי שאפ אחד מהנוכחימ קוטע או שולל את

דבריו )למעט צדיק אחד ב דומ( הייתה מביכה, פוגענית ובלתי מרו נת.

לומר ש'בני עקיבא' היא תנועה אנטי ציונית, ושצריכ להחרימ אותה במועצת תנו

עות הנוער, ושחניכיה משיחיימ ולאומנימ וזוללי תקציבימ אלו שקרימ ג ימ ומופרכימ

שנועדו לייצר דה לגיטימציה לאחת מתנועות הנוער המפוארות בחברה הישראלית. אכ

היה זה בעיקר מופע של צביעות טהורה, כשבכנ חשבונ הנפש והביקורת העצמית כל

מה שנשאר לאותמ פעילימ ותיקימ הוא ל גור חשבונ עמ בני נוער נפלאימ.

גליון מס' 061

פרשת 'נשא'

י"א סיון תשע"ה 51.50.92

כתובת: ת.ד. 4446, עכו 42742

טל': 0000132-270

פקס: 5233559-4351

www.shvii.co.il את

ר:

ma.shvii@gmail.com דוא

"ל מערכת:

shvii7@gmail.com דוא

"ל סטודיו:

לפרסום: 8168834-250

הפצה: יוסי בן הדור 'מקור ראשון'

b 0528908518 @gmail.com

052-8908518

'שביעי'

הוצאה לאור:

רובי לוזון

עורך אחראי:

הילה ניסן פרידמן

עורכת:

נתאי מורגנשטרן

מנהל עיתון:

תמר שוק, ש. כהן, חנה צדקיהו

עיצוב:

משה גלנץ, ישי פרידמן, עקיבא לם,

כתבים:

רינת אקשטיין, דניאל אוחיון

משה גלנץ, אור רייכרט,

טורים ומדורים:

איתמר מרילוס, שבתאי שירן, רינת אקשטיין

אלחנן בן אורי

קריקטורה:

דוד תורג'מן

הגהה:

רנה גרשי לוי

צילום שער:

למערכת שמורה הזכות לקבל או לדחות

מודעות שלא עפ"י רוח העיתון.

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות.

תיעדתם אירוע, יש לכם סיפור מעניין,

משהו שכדאי שכולם ידעו עליו, מידע חשוב,

רוצים לברך מישהו, לאחל מזל טוב?

אתם מוזמנים לשלוח לנו:

ma.shvii@gmail.com

חפשו אותנו ב-