Table of Contents Table of Contents
Next Page קידום בתעסוקה | תדריך הפעלה
Information
Show Menu
Next Page קידום בתעסוקה | תדריך הפעלה

 
פתח דבר
5

תודות
7

פרק א’: רקע ורציונל
9

מצב העוני בישראל
9

על קידום והתמדה
12

מדוע יש צורך בתכניות קידום בתעסוקה?
14

תכניות קידום בעולם
14

פרק ב': מודל הפעלה
19

ארבעת ממדי הקידום
20

מדדי הצלחה
22

אוכלוסיית היעד
22

מודלים קיימים לקידום תעסוקתי
23

מודל ההפעלה של תכנית קידום
25

פרק ג': תפקיד רכז הקידום
29

מהות התפקיד
30

דרישות התפקיד
30

תחומי אחריות
31

כלים תומכי-קידום
33

ממשקי עבודה בתפקיד רכז הקידום
36

הכשרת רכז קידום
39

אתיקה מקצועית בעבודתו של רכז הקידום
43

פרק ד': הישגים, אתגרים והמלצות
47

פיילוט תכנית קידום
47

הישגי התכנית
49

אתגרים בהפעלת תכנית קידום
53

המלצות להפעלת תכנית קידום
54

רשימת מקורות
55

מאגר כלים תעסוקתיים
57