Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 168 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 168 Previous Page
Page Background

12

<<

תדריך הפעלה

|

קידום בתעסוקה

OECD

תחולת העוני במדינות ה-

11

2012 ,)

לפי ההכנסה הכלכלית (אחרי מסים ותשלומי העברה

על קידום והתמדה

כדי להבין טוב יותר את הצורך בתכניות קידום והתמדה לעובדים בשכר נמוך, חשוב להבין

תחילה את משמעות המושגים “קידום” ו”התמדה”.

נמדד בין שתי נקודות זמן לפחות, ומבטא שינוי במצב התעסוקתי.

קידום תעסוקתי

שינוי זה עשוי לבוא לידי ביטוי בהיבטים שונים:

שיפור בשכר, שיפור בתנאי העסקה (ביטוח בריאות, פנסיה, הטבות

היבט כלכלי:

וכדומה).

הגדלת שעות העבודה (למשל באמצעות היקף עבודה גדול יותר,

שיפור תנאי העבודה:

מעבר ממשרה חלקית למשרה מלאה), מעבר ממשרה זמנית למשרה קבועה, מעבר

לשעות עבודה נוחות יותר (משמרות קבועות לעומת מתחלפות, עבודה בבקרים לעומת

עבודה במשמרות וכולי).

מעבר לתפקיד עם אחריות רבה יותר, מעבר מתפקיד לא מקצועי לתפקיד

היבט מקצועי:

מקצועי, התפתחות מקצועית.

סיפוק מקצועי, שביעות רצון, עניין בעבודה, תחושת מסוגלות עצמית.

היבט סובייקטיבי:

משמעות הקידום אינה קבועה, אלא היא משתנה אצל אנשים שונים ובקרב אוכלוסיות שונות.

אנשים עשויים לשאוף לקביעות וליציבות בעבודה, להזדמנות ליזום עסק עצמאי, לטיפוס בסולם

הניהולי, להתמחות בתחום המקצועי, או למעבר לתחום מקצועי אחר.

.2014-2011

, הנתון הזמין ביותר בין השנים

OECD

.11