Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 168 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 168 Previous Page
Page Background

>>

11

תדריך הפעלה

|

קידום בתעסוקה

ממדי העוני גבוהים במיוחד בקרב עובדים המשתייכים לאוכלוסיות ייחודיות, כגון עולים, ערבים,

חרדים, משפחות חד-הוריות, אנשים עם מוגבלות או צעירים ללא תמיכה כלכלית. לדוגמה,

בכלל

18.8%

לעומת

6

בקרב ערבים,

52.6%

בקרב חרדים ועל

52.4%

תחולת העוני עומדת על

האוכלוסייה.

7

תחולת העוני של משפחות בקבוצות אוכלוסייה ייחודיות

בהשוואה למדינות אחרות, שיעור העוני בישראל הוא מהגבוהים בעולם המערבי. ישראל

תחולת העוני

8

חריגה במדדי אי השוויון והעוני המבוססים על ההכנסה הפנויה של משק בית.

. מדדי אי

OECD

לפי ההכנסה הפנויה בישראל גבוהה יותר מתחולת העוני במרבית מדינות ה-

18.8%

עומדים על

9

השוויון והעוני בישראל, המבוססים על ההכנסה הכלכלית של משק בית,

.11%

, העומד על

OECD

לעומת הממוצע במדינות ה-

ת החברתית של העשירונים הנמוכים, כמו גם הידרדרות

ּ

בשנים האחרונות חלה ירידה בניידו

של העשירונים האמצעיים לעבר העשירונים התחתונים. ככל שאדם נמצא בעשירון נמוך יותר,

לעלות לעשירונים גבוהים יותר. אף שיותר אנשים נכנסים לשוק העבודה, לרוב

ֹ

כך קטֵן סיכויו

הם משולבים במשרות זוטרות, הדורשות כישורים ומיומנויות שאינם גבוהים; החשש הוא שהם

10

יתקבעו בחלק התחתון של התפלגות ההכנסות, וייפלו למלכודת העוני.

לאור נתונים אלה, ניתן להסיק כי אין די בתכניות שמטרתן לשלב אנשים בשוק התעסוקה,

וכי יש לדאוג להתמדה ולקידום שיאפשרו לעובדים להיחלץ ממעגל העוני. מיקוד המאמצים

בהתמדה ובקידום בקרב עובדים בשכר נמוך הוא קריטי לחייהן ולרווחתן של משפחות רבות

בישראל, ולצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל.

.2014

), דו”ח העוני והפערים החברתיים לשנת

2015(

. המוסד לביטוח לאומי

6

.)2015(

. שם

7

. הכנסה פנויה של משק בית לנפש תקנית היא ההכנסה לאחר מסים ותשלומי העברה.

8

. הכנסה כלכלית מחושבת לפי הכנסה למשק בית אחרי מסים ותשלומי העברה.

9

.

Liran & Miki , Israel (2015

( .10