Table of Contents Table of Contents
Next Page  6 / 168 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 168 Previous Page
Page Background

6

<<

תדריך הפעלה

|

קידום בתעסוקה

שלום רב,

תבת חרטה על דגלה את קידום החוסן הכלכלי-חברתי בישראל ואת שוויון ההזדמנויות, ופועלת

לשילוב ולקידום מגוון אוכלוסיות בתעסוקה. לאחר מספר שנים שבהן התמקדה תבת בהעלאת

שיעור ההשתתפות בשוק בתעסוקה, מופנה כיום הזרקור לבניית מסלולים וכלים לקידום

תעסוקתי בעבור עובדים בשכר נמוך מתמשך, מתוך הבנה כי כניסה לשוק העבודה כשלעצמה

אינה מספיקה כדי להפחית את העוני. מטרת תכנית קידום לעובדים בשכר נמוך בתעסוקה היא

ליצור מוביליות תעסוקתית וחברתית של עובדים, ולפתח לשם כך כלים ומדדים ייחודיים. תבת

שואפת להציע למשתתפי תכניות התעסוקה סל שירותים נרחב, אשר מאפשר להם השתלבות

בעולם העבודה (השמה), התמדה במקום העבודה וקידום תעסוקתי.

, וכוללת כמה רכיבים: ליווי פרטני וליווי קבוצתי

2012

תכנית קידום פועלת בתבת מאז שנת

לקידום, מענקי לימודים, מענקי “סל גמיש משפחתי”, ליווי על-ידי מנטורים מתנדבים מהעולם

העסקי, ואפשרות להשתלב במסלולי קריירה המפותחים בכמה ארגונים. תכנית קידום בתבת

היא פרי שיתוף פעולה בין גופים רבים: קרן גילברט, קרן מאיירוף, קרן ליכטג, קרן פרש, קרן

ויינברג, משרד הכלכלה, משרד הרווחה, הביטוח הלאומי, ועדת מנכ”לים של משרדי הממשלה,

וכן תכניות שונות בתבת, מנהלים ואנשי צוות.

בתדריך זה מוצגים הרקע התיאורטי ומודל ההפעלהשל תכנית קידום, כמו גם הכלים התעסוקתיים

המותאמים לצורכי המשתתפים בתכנית זו. התדריך נועד לשימושם של מנהלי תכניות תעסוקה

ורכזי קידום בתבת; גם גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות אשר יובילו תכניות לקידום תעסוקתי

של עובדים בשכר נמוך, יוכלו למצוא עניין בתדריך ולרכוש הבנה מעמיקה יותר לגבי תהליכי

קידום ומה נדרש לשם הפעלתן. כמו כן מעסיקים בכלל, ומנהלי משאבי אנוש בפרט, יוכלו לקבל

כאן נקודת מבט נוספת ביחס לפיתוח הון אנושי ולשימורו בארגון.

תדריך זה נחלק לשני חלקים מרכזיים: בחלק הראשון מוצגים הרקע התיאורטי, הרציונל ומודל

ההפעלה של תכנית קידום; ואילו בחלק השני מאוגדים הכלים התעסוקתיים אשר עומדים

לרשות איש המקצוע בבואו לייצר התערבות תעסוקתית לשם קידום.

אנו תקווה כי תדריך זה יהווה צעד נוסף בפיתוח, במיסוד ובהטמעה של שירותים חברתיים

התורמים למוביליות תעסוקתית ולצמצום פערים חברתיים במדינת ישראל.

בברכה,

איילת אוריאל-רימונד

מנהלת תכניות תעסוקה

ג’וינט ישראל-תבת