Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 168 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 168 Previous Page
Page Background

>>

5

תדריך הפעלה

|

קידום בתעסוקה

העידן הנוכחי מאופיין בשינויי קצב מהירים בכל תחומי החיים, וההתפתחות הטכנולוגית המואצת

משפיעה ישירות גם על שוק העבודה. מקצועות אשר היו קיימים מאות ואף אלפי שנים, נעלמים,

ומקצועות חדשים, שכלל לא ניתן היה לדמיינם לפני עשור, נוצרים כדי לספק את הביקושים

המשתנים. אלה דורשים מהעובדים, המשאב האנושי, יכולות הסתגלות והתאמה גבוהות כדי

להישאר רלוונטיים בשוק עבודה דינמי ומשתנה המתאפיין בהחלפת מקומות עבודה, שינוי

מקצוע ועדכון השכלה.

במקביל, אנו רואים התרחבות התעסוקה והפעילות הכלכלית לאוכלוסיות וענפים שמתאפיינים

בפריון עבודה נמוך. קבוצות ואנשים בגיל העבודה שעד כה לא יצאו לעבוד החלו לעבוד. שיעורי

תעסוקה גדלים, אך אותן אוכלוסיות נכנסו לעבוד בחברות וענפים שהפריון בהם נמוך מאוד

ומכאן שהשכר בהן נמוך מאוד.

מכאן שסיוע להשתלבות בשוק העבודה למרוחקים מהתעסוקה הוא תנאי חשוב

במטרה לאפשר שוויון הזדמנויות בתעסוקה, אך זהו תנאי תחילי בלבד. כיום

התמדה וקידום, שני מושגים אשר מבוארים ומפורטים בחוברת זו, הם תנאי סף

נוספים לשמירה על יכולתו של הפרט ושל משפחתו להתפרנס ולחיות בכבוד.

החוברת המובאת לפניכם כוללת שני חלקים. בחלק הראשון תוכלו למצוא מידע המסייע

להבנת תמונת המצב של עובדים בשכר נמוך והמגמות לאורך זמן, הגדרת נושא ההתמדה

והקידום, הקשר ליכולת הפרנסה לאורך זמן ודוגמאות מן הנעשה בתחום בעולם. בנוסף

תוצג התנסות ג’וינט ישראל-תבת בתכניות קידום, לרבות תוצאות המחקר הראשוני

ומבוא למחקר ההמשך, המתוכנן יחד עם מחלקת המחקר של המוסד לביטוח לאומי.

החלק השני של החוברת מכיל את סט הכלים והגדרות התפקיד, המיועדים לעוסקים

במלאכה המורכבת של סיוע לפרטים להתמיד ולהתקדם בשוק העבודה הדינמי והמורכב.

זוהי הזדמנות להודות לצוות המסור במרכזי התעסוקה ובתכניות התעסוקה, הפועל ללא לאות

לקידום בפועל של שוויון הזדמנויות אמיתי בתעסוקה לאוכלוסיות מגוונות; ולצוות המטה של

התכנית, שבנה מסגרת תיאורטית ומעשית המאפשרת הפצת הידע והטמעתו באופן רחב.

תודה לשותפים המובילים במשרד הכלכלה והתעשייה ובמשרדי הרווחה והשירותים החברתיים,

המוסד לביטוח לאומי והאוצר, המבינים את הצורך ומעודדים שילוב של תפיסת הקידום בתכניות

השונות.

בטוחה שתיהנו מהקריאה ומיישום הכלים האצורים כאן,

בברכה,

ד”ר סיגל שלח

מנכ”לית תבת

משנה למנכ”ל ג’וינט ישראל

פתח דבר