Table of Contents Table of Contents
Next Page  13 / 168 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 13 / 168 Previous Page
Page Background

>>

13

תדריך הפעלה

|

קידום בתעסוקה

את נושא הקידום אפשר לנתח על פי שתי תיאוריות כלכליות מרכזיות: האחת היא תיאוריית

הטורניר, שמתמקדת במאמץ – העובד שהשקיע את המאמץ הגדול ביותר באופן יחסי, יזכה

לקידום. ממחקרים עולה כי גורמים כמו שעות עבודה מרובות והעסקה בהיקף משרה רחב

ההסבר לכך הוא שהחברה מפרשת את שעות העבודה

12

יותר, השפיעו על הסיכוי לקבל קידום.

המרובות כסימן ליעילות גבוהה, להשקעה ולמחויבות עבודה.

.

בכישורים ובפוטנציאל

, שמתמקדת

תיאוריית ההקצאה היעילה

תיאוריה נוספת בתחום הקידום היא

לפי תיאוריה זו, עובדים מקודמים לפי יכולותיהם עד למקום שבו המעסיק יכול להפיק מהם

את מרב התפוקה. מכיוון שיעיל יותר בעבור חברה להעסיק עובדים משכילים בדרגות גבוהות

כמו כן נמצא כי הסיכוי

13

יותר, הסיכוי להתקדם עולה ככל שההשכלה והכישורים גבוהים יותר.

לקידום מושפע מגורמים נוספים, כמו מין, גיל, השכלה, מוטיבציה, התמדה וניסיון תעסוקתי

קודם: גברים, צעירים, בעלי השכלה גבוהה יותר, בעלי ניסיון תעסוקתי רב יותר, המתמידים

זמן רב יותר בעבודה, הם בעלי סיכוי רב יותר לקידום תעסוקתי.

,

)Job Retention(

התמדה במקום עבודה

, נהוג להבחין בין שני היבטים: האחד הוא

להתמדה

בנוגע

Employment(

התמדה בתעסוקה

כלומר משך הזמן שבו מועסק עובד במקום עבודה אחד. השני הוא

, כלומר שמירה על תעסוקה לאורך זמן, לא בהכרח באותו מקום עבודה. היבט זה

)Retention

נמדד בדרך כלל במספר חודשי עבודה בשנה. אי התמדה מאפיינת בעיקר עובדים בשכר נמוך

להתמיד.

ֹ

- ככל שהשכר של עובד נמוך יותר, כך נמוך יותר סיכויו

לאור הקשר הקיים בין התמדה לקידום ולאור הדמיון בגורמים המשפיעים עליהם, נהוג להתייחס

אליהם במשולב; אולם טיב הקשר ביניהם מורכב ואינו חד משמעי. התמדה בלבד בעבודות

יחד עם

14

בשכר נמוך אינה מובילה בהכרח לקידום, שכן לא בכל עבודה קיים אופק קידום.

זאת קיים קשר בין אי התמדה לבין אי התקדמות: החלפת מקומות עבודה לעתים קרובות

נעת צבירת ותק וניסיון מקצועי, המקושרים לגידול בשכר ולקידום תעסוקתי. עם זאת שינוי

ֹ

מו

מקום עבודה יכול להוביל לעלייה ברמת השכר כאשר המעבר הוא לעיסוק או למקום עבודה

15

שהשכר בו גבוה יותר.

. הפריון במדינת ישראל הוא

לפריון

ברמת המשק נמצא כי קידום תעסוקתי והתמדה קשורים

דולר לשעת עבודה, לעומת

36.7

מהנמוכים בעולם: התוצר לנפש במשק הישראלי עומד על

מזה של מדינות

33%-

. פריון זה נמוך ב

OECD

דולר בממוצע לשעת עבודה במדינות ה-

47.4

כחצי מיליון מהעובדים בישראל הם בעלי כושר

16

מזה של ארצות הברית.

45%-

, וב

OECD

ה-

מהם חסרי הכשרה או השכלה מעבר לתעודת הבגרות. העדר

300,000-

השתכרות נמוך, וכ

הכשרה והשכלה משפיע, בין היתר, על הפריון בשוק העבודה. נוסף על כך נבדק ונמצא שבתחומים

לפיכך כדי להגדיל את רמת

17

שבהם השכר נמוך ופריון העבודה נמוך, גם התחלופה גבוהה.

הפריון במשק, יש להשקיע גם בהון האנושי.

.

Bell & Richard (2001); Pfeifer (2010

(

. למשל:

12

.

Gibbons & Waldman

(2006( .13

.)2008(

. נאון ואחרים

14

.

Holzer & Martinson

(2005( .15

.)2014(

. אקשטיין

16

.)2011(

. ברנד, נבון ולוי

17