±±
Ì È È Ó Â ‡ Ï  È · † Ì È Ò Á È
ב-1 ביוני נחתם בין הטכניון לבין משרד החינוך, האוניברסיטאות והמחקר
האיטלקי מסמך כוונות שנועד לקדם את שיתוף הפעולה בין הטכניון למספר
אוניברסיטאות באיטליה. המסמך נחתם על ידי שרת החינוך האיטלקית,
ד"ר לטיסיה מוראטי, והמשנה לנשיא למחקר בטכניון, פרופסור משה איזנברג.
בהצהרה נכתב כי הטכניון ומשרד החינוך, האוניברסיטאות והמחקר האיטלקי
יפעלו במשותף להקמת מסגרת שתביא לקידום תוכניות מחקר ופיתוח בנושאים
טכנולוגיים חדשניים.
ȘÏËȇ‰†¯˘˜‰
̉ÈÂÓ‰·†Â‡·
·˘ÂÓ·†ÂÙ˙˙˘‰†Ì‚ÂʆÈ·Â†ÔÂȯÂ˯˜†È¯·Á†±π≤
ÆÈÂȆ˘„ÂÁ·†Í¯Ú˘†®ÌÈÓ‡‰†¯·Á©†ÔÂȯÂ˯˜‰
¢„Â·Î†Ì˘Ï†¯Â˘„¢†¯‡Â˙‰†ÈÏ·˜Ó†∫‰ÂÓ˙·
Ú¯‡‰†Ï˘†È˘‰†ÂÓÂÈ·†ÌÈȘ˙‰˘†ÌÈ˘¯Ó‰†Ò˜Ë·
בחודש ספטמבר ביקרה בטכניון משלחת מקסיקנית שבה
השתתפו אחד משרי הממשלה וסגנו, הקונסול הישראלי
במקסיקו, וכן דיקן פקולטה ושני פרופסורים נוספים
של
MIT
מאוניברסיטת נואבו לאון במקסיקו, הנחשבת ל"
מקסיקו".
חברי המשלחת, אורחי משרד התעשייה והמסחר, ביקשו לבקר
בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל בטכניון. בביקורם
בפקולטה הביעו אנשי המשלחת עניין רב במתרחש בפקולטה,
.
וביקשו לשמור על קשר עם חבריה
‰˜ÈËÂ¯È‡†˙Ò„‰Ï†‰ËϘٷ†˙È˜ÈÒ˜Ó†˙ÁÏ˘Ó
‰ËϘى†Ô˜È„†ÌÚ†˙È˜ÈÒ˜Ó‰†˙ÁÏ˘Ó‰†È¯·Á†∫‰ÂÓ˙·
Ô˙†È·†¯ÂÒÙ¯ن¨®ÔÈÓÈÓ†È˘ÈÏ˘©†ÈÏÂÚ·‚†Ô„†¯ÂÒÙ¯Ù
®Ï‡Ó˘Ó†Ô¢‡¯©†¯Ï†ÌÂÁ˙†¯ÂÒٯن®ÔÈÓÈÓ†Ô¢‡¯©
ששה מבין בוגרי המסלול לאדריכלות נוף בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי
ערים הציגו את עבודותיהם בברצלונה, במסגרת הבינאלה האירופאית השלישית
לאדריכלות נוף.
הבוגרים הם קרן אלמליח, ליזה סלוצ'ניק, ליטל קוצר, ענאיה בנא, טלי דינור
וברכה וולקוביץ.
ושיקפה
Only with Nature
התערוכה שבה השתתפו בוגרי הפקולטה נקראה
מגוון דרכים של התייחסות לנוף.
¢Ú·Ë‰†ÌÚ†˜¯¢
52...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...1