Table of Contents Table of Contents
Next Page  22 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 22 / 70 Previous Page
Page Background

22

<<

תדריך מנטורים

מטרות המנטורינג בתבת

כלי חניכה תומך המסייע למשתתפי תכניות התעסוקה בתהליכי קידום

הגדרת מנטורינג בתבת:

תעסוקתי, באמצעות מתנדבים מהמגזר העסקי / הציבורי אשר נבחרו והוכשרו לכך.

פיתוח מערך מנטורים-מתנדבים בדרג ניהולי ביניים ומעלה, מצוינים בתחומם

מטרת העל:

המקצועי, אשר ילוו משתתפים בתהליכי קידום תעסוקתי מתוך ניסיון חיים אישי וקריירה

מקצועית, בשיתוף עם רפרנטים נבחרים מתכניות תבת.

האמצעים:

•הקמת מערך מנטורים מתנדבים מקרב ארגונים במגזר העסקי והציבורי, כולל גיוסם

ומיונם, הכשרתם והפעלתם.

•פיתוח מודל עבודה, שיטות וכלים להפעלת מערך זה.

אוכלוסיית היעד

עובדים בשכר נמוך מתמשך המשתתפים בתכנית קידום. כמו כן,

המנטי'ס:

חלק מהמנטי’ס הם אנשי צוות מתכניות תעסוקה, המעוניינים לקבל מנטורינג

בעצמם, וכן סטודנטים ואקדמאים משתתפי תכניות התעסוקה מאוכלוסיות

המצויות בתת-ייצוג בשוק העבודה. המשותף לכולם הוא הצורך בכתובת יציבה

ומזמינה להתייעצות בנושאים מעולם העבודה, בהיכרות עם מודלים לחיקוי

ובהרחבת הרשתות המקצועיות והחברתיות.

מתנדבים בדרג ניהול ביניים ומעלה (דרג זה נבחר על

המנטורים:

מנת להימנע מיצירת פער גדול מדי בין המנטורים לבין המנטי’ס),

המשמשים במגוון תפקידים, מצוינים בתחומם המקצועי ומהווים

מודל לחיקוי. המנטורים נבחרים ומוכשרים על ידי תבת, ומלווים את