Background Image
Next Page  4 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 48 Previous Page
Page Background

מגזין המים הישראלי

הנדסת מים

4

6 20 14 22 26 32 36 40 39 44 34 28

גיליון מס' 79 מרץ אפריל 5102

אמיר כהן

מו”ל:

שי שגב

עורך:

נירית הקר

כתבות:

אורית קפלן

מנהלת פרסום:

לימור גרוס

עיצוב וגרפיקה:

איך שתיים מן המדינות המבורכות

תמונת השער:

ביותר במים סובלות ממשבר מים?

חדשות מהארץ - טיפות ישראליות איך שתיים מן המדינות המבורכות ביותר במים סובלות ממשבר מים? שי שגב מבנה אופטימלי של משק המים העירוני דורון לביא וספי בכר מה לתאגיד מים ולנכס עתיר שטח ו/או זכויות בניה? מיכל ברק

איכפת לנו

רב שיח דיבייט בכנס המים הישראלי השנתי 5102 אהוד לשם

איכפת לנו

הבירוקרטיה יותר אפורה מהמים הקואליציה למיחזור מים אפורים אגרות חוב מוניציפאליות מימון בראיה ארוכת טווח עו”ד משה צ. נאמן התפלה והסביבה הימית עתיד בר קיימא? נורית קרס, אפרת שהם–פרידר ובלה גליל דוד ורדי קוראים כותבים מפלס החוק אנושיות סביבתית של חברות עו”ד אמיר פיש מדינת ישראל תשקיע מיליארד שקלים בפתרון שכבר ממומן על ידי האיחוד האירופי עו”ד גדעון פישר, עו”ד נעמה זר כבוד חברות מספרות מהשטח על כוס מים

אנחנו כבר אחרי הכל.

אחרי החגים, אחרי הבחירות, אחרי יום השואה, אחרי יום

העצמאות ואחרי החורף.

ממשלה עוד אין!

בהתרוצצות של נושא המו”מ הקואליציוני 3 תיקים

משמעותיים אינם נמנים על המבוקשים:

• החינוך התרבות והמדע • המים והאנרגיה • איכות הסביבה.

אולי כי אין בהם תמורה ותועלת אלקטוראלית מיידית

ומעטים הגופים שאפשר לחלק למוקרבים.

אלא שלמיניסטריונים אלה השפעה מכרעת על אופיה

ועתידה של המדינה.

הלוואי שהפוליטיקאים שיזכו בהם יעריכו את עומק מהותם

ואת החותם שהם יכולים להטביע על עתידה של המדינה.

באם ימלאו תפקידם בכנות ובלב טהור.

המערכת

2015

97

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cover 97.pdf 1 4/26/15 11:11 AM

מדיה ומידע בע"מ

מגזין המים הישראלי

מגזין מבית

בגיליון זה

דבר העורך

מגזין מבית ש.נ.אר מדיה ומידע בע"מ

ת.ד. 94312 תל-אביב 21216

טל. 2539596-30, פקס. 6116596-30

snercom@inter.net.il דוא

ר אלקטרוני:

www.intwater.com את

ר:

המודעות הן על אחריות המפרסמים בלבד.

המאמרים בעיתון זה הם על אחריות כותביהם בלבד ומביעים את דעתם ולא את

השקפת המערכת. המערכת אינה אחראית להם.