Next Page  1 / 40
Information
Show Menu
Next Page 1 / 40
Page Background שיתוף פעולה בין בתי ספר יהודים וערביים בלוד מעורר תקווה לעתיד טוב יותר 18 ' עמ | תמירה גלילי שלום בתוכנו 11 לומדים בביסים מגמה חדשה ומסקרנת בכפר אולגה 10 חזקים במספרים בית הספר שזכה בתחרות הסייבר והמתמטיקה 14 מחלום למציאות תוכנית מפרש עוזרת למנהלים להצעיד את בתי הספר קדימה 3 עולים מדרגה הסכם חדש של ההסתדרות עם משרדי האוצר והחינוך מבטיח שיפור בתנאי שכר המורים

2017

אייר תשע"ז / מאי

122

גיליון

עיתון חדשות החינוך, בהוצאת עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך