Background Image
Next Page  1 / 40
Information
Show Menu
Next Page 1 / 40
Page Background

סיון תשע"ה / יוני 5102

גיליון 411

עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך מיסודה של הסתדרות המורים בישראל

|

הקרן לקידום מקצועי

|

עיתון חדשות החינוך, בהוצאת הסתדרות המורים בישראל

יעל אפרתי, עמ׳ 3 | מוקירים תודה בטקס המורה של המדינה למורים באהבה בכוח האמונה 10 בית הספר הנחשל מדרום תל אביב שנהפך להצלחה חינוכית  תמירה גלילי | כשהמורים 24

מאלתרים

הגישה החינוכית שדוגלת בספונטניות רווית שרף | בכיתה חזקים ביחד 16 שיתופי הפעולה בין תלמידים, מורים וכיתות שהופכים את נתניה ובת־ים לימור דומב | לערי חינוך