שביעי

"‚…’—ŒŠ ƒ~ ‹~Š ~ƒ‚ ‡ƒŽ‡Œ‚ ‹~‚ המינוי לקרן יחד הוא משפחתי. ‚–•Œ —ƒ… ‡ŠŒ‡•Œ‚ ‚‡‡€‚ ‹ƒ‰ ‚Œ "‚–‡†’ Š— ש“ח לחודש, 64 בכל מקרה, לא יעלה סכום הגבייה על אם ח“ו יידרש בגין מקרה פטירה סכום העולה עליו )עקב מספר רב של יתומים, או מספר פטירות בחודש אחד ל“ע(, תועבר יתרת הסכום הנדרש לגבייה לחודשים ש"ח לחודש. 50 הבאים, בשנה האחרונה גבינו בממוצע : ‡˜…’—Œ‚ ‡ƒŽ‡Œ‚ "’ƒ˜ ~ƒ‚ Š‡€ ‚„‡~  במקרה אסון, תיפתח קרן עבור כל ילדי המשפחה . )הועד רשאי 30- שאינם נשואים ושגילם מתחת ל להחליט במידה ויש צורך מיוחד, לפתוח קרן גם לילד שנישא בתוך שנתיים הסמוכות לפטירה(. €ƒ„ ‡ŽŠ ‹€ ‚Œ‡~˜Œ –•‚ ‹~‚ ?30 Š‡€ ŠŒ ‹‚‡Š‡— ƒ~ ‹‡Š‡ ~ŠŠ הקרן מתאימה בהחלט. זוג ללא ילדים או שילדיו כבר גדולים יכול להתחבר אל הקרן, כמעשה של חסד. "–•Š ‘–†”‚Š ˜ƒŠƒ‰‡ ˜ƒ…’—Œ ‚Œ‰ מספר החברים אינו מוגבל. ככל שיצטרפו יותר משפחות, הנטל על משפחות המנויים במקרה אסון יהיה קטן יותר, ויותר משפחות יהיו מוגנות כלכלית במקרה של פטירת אחד ההורים. ‚‰  ƒ’–†”‚ ˜ƒ…’—Œ ‚Œ‰ ƒ‡ ‡Ž~ ˆ‡~ "ƒ˜Ž €– Š‰ –•Š השקיפות מלאה – מספר החברים מתעדכן באתר הקרן בכל זמן. "‹‡’‰ –—Œ‰ –‰ƒŒ –•Š ‹ƒŠ—˜‚ ‹~‚ כן, על פי פסיקת רבני הקרן. ˜‡†Œƒ†ƒ~ Š•˜ ‚Œ˜‡‡˜‚— ‚…’—Œ Š‰ ‹~‚ "–•‚Œ ‘‰ מטרת הקרן היא לסייע ולאפשר ליתומים לצאת לחיים בצורה כלכלית מאוזנת, ועל כן במקרה פטירה ש"ח, עם 50,000 יגויסו בכל מקרה עבור כל יתום ש"ח לכל יתום. הקרן 150,000 אפשרות להשלמה עד היא קרן צדקה, ולכן לא תגבה מן המנויים כסף נוסף במקרה שבו המשפחה יכולה, תודה לא-ל, להעניק לילדיה ביטחון כלכלי גם ללא סיוע משלים מהקרן. נציג מקצועי מטעם הקרן ייפגש עם המשפחה, ויבחן עמה את מצבה הכלכלי. אם יתברר כי אין באפשרות המשפחה להעמיד סכום משמעותי לטובת הילדים לכשיתבגרו, יקבע ועד הקרן השלמת הגבייה לסך של ש"ח לכל יתום. 150,000 עד "ƒ‚„ƒ ‹‡‡……ƒ†‡ ˜ƒ—Š ~Š ‚ŒŠ במקרה של פטירה, ביטוחי החיים הבסיסיים לא תמיד מעניקים סכום המספיק לכל ילד וילד ליציאה לחיים עם עזרה כלכלית מתאימה. הקרן מסייעת לפי הצורך גם למשפחות שנעזרו בביטוח חיים, כדי להשלים את הסכום הנדרש לכל ילד. בנוסף, צריך לדעת שלא מעט משפחות מתקשות לשלם את הסכומים הנדרשים לביטוח חיים, ולכן מקטינות את התשלום החודשי לביטוח וכך מצמצמות מאוד את הסכום שיקבלו מהביטוח בשעת אסון. חשוב להדגיש כי הקרן איננה פועלת במתכונת של חברת ביטוח הגובה דמי ביטוח חודשיים על בסיס חישובים אקטואריים שונים, הכוללים בין היתר את רווחי חברת הביטוח לאחר כיסוי הוצאותיה. מטרת קרן יחד להיטיב עם המשפחה ולעזור לה ככל האפשר לעוגן וביטחון כלכלי לאורך שנים, כאשר התשלום החודשי הוא מינימלי, ללא כל מטרות רווח. קרן יחד גובה כספים מחבריה רק במקרה של פטירת מי מחבריה, כשכל הסכום שנגבה מיועד ליתומים, בתוספת עלויות מינימליות בגין הטיפול בהקמת הקרן למשפחה וליוויה הראשוני. למען הסר ספק, אין בכוונת הקרן לעודד הפסקת תשלומי ביטוח חיים. ? …‡ ˜>ƒ— www.kyachad.co.il 0 2 - 6 2 8 0 0 3 0 כול נו מצטרפים בקלות " ק ר ן י ח ד " ח פ ש ו ב ג ו ג ל

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==