Background Image
Next Page  1 / 48
Information
Show Menu
Next Page 1 / 48
Page Background עמ' 02 אמהות קרייריסטיות בגבעת שמואל התמכרו לטרנד חדש של הכנת עוגות יום הולדת נתוני השנתון הסטטיסטי האחרון . אלעד את העיר עזיבת 0051 איש מצביעים על אשר משפחות דתיות לאומיות תושבים מספרים כי העוזבים הם לבית שמש? תהפוך אלעד של העיר. האם מהצביון החרדי התייאשו דניאל אוחיון , עמ' 62 רשות הדיבור עיתונאי 'רשות השידור' מוחים נגד פירוק הבית עמ' 61 דו קיום סיפורו של בית הכנסת בקרית ארבע שניסיונות השמאל הקיצוני להריסתו נבלמו על ידי שייח' ג'עברי בשטיבלך, עמ' 64

ע י ת ו ן לצ י ב ו ר הדת י

04.09.15 |

כ' אלול התשע"ה

| 175 '

גליון מס