בדלתיים פתוחות - לשכת עורכי הדין בישראל - ועד מחוז חיפה | גליון מס' 50 אפריל-מאי 2014 - page 8

הכירו אתעו"דחוהמרצקי, חברתהוועד
המרכזי שללשכתעורכי הדין שנבחרה
פה-אחדליושבתראשהמועצההארציתשל
לשכתעורכי הדין ב-3לפברואר.
וה"ד מרצקי, לוחמת ופילוסופית, עורכת דין
מהשורה הראשונה, מוכרת לכל חבר במחוז,
נודעת ביחסי אנוש משובחים ונחשבת, על
אף גילה הצעיר, לעורכת דין בעלת ערכים
של "הדור הישן" המעניקה משמעות חדשה
למונח: "פעילה"למעןחברי לשכתעורכי הדין.
עם זאת, בעידן בו הלשכה שסועה ומחוזות הפריפריה
נדחקיםשלאמרצונםאלהשוליים, מהווההבחירה"פהאחד",
בעו"ד מרצקי, המזוהה כ"כ עם מחוז חיפה, הישג משמעותי
לא רק לנבחרת עצמה, אלא גם לנו - חברי מחוז חיפה.
אילצנו אותה להיפגש עמנו לראיון בו גילינו שעבודה קשה
והומור שלוביםבאישיותה.
המראיינים: עוה"ד איתן לדרר, פרקליט המחוז (אזרחי),
מי שהיה שותף של עוה"ד מרצקי בפעילותה הענפה במחוז
חיפה בנושא האתיקה; עוה"ד ג'ובראן ג'ובראן, מ"מ מחוז
חיפה ופעיל אף הוא לצידה במשך שנים; עוה"ד ארנית
זוננברג, המכירה את עוה"ד מרצקי מילדות ועוד מימי
הלימודיםבביתהספר הריאלי בחיפה.
נפגשנו במשרדה של חוה בבניין אבן "טמפלרי" מרשים
ומשומר, בשדרות בן גוריון. ממוקם מרחק "זריקת עט"
ממשכנה של לשכת עורכי הדין מצד אחד ומבתי המשפט
מהצד השני.
יו"רהמועצההארצית- מורהנבוכים
חווה, אנא ממך נווטי בעבורנו בסבך הבירוקרטיה - מהי
המועצה הארצית?
המועצה היא ה"רשות המחוקקת" של הלשכה. היא
מורכבת מארבעים ושמונה חברים - חמישה עשר נציגי
מחוזות (שלושה נציגים לכל מחוז) ו-82 חברים שהינם
נבחרי ציבור המגיעים מהסיעות השונות שנבחרו,
וחמישה בעלי תפקידים - ראש הלשכה הקודם והנוכחי,
מנכ"ל משרד המשפטים, פרקליט המדינה והפצ"ר.
על פי החוק, המועצה אמונה על קביעת תקציב הלשכה,
התקנת כללים, ועל התווית מדיניות הלשכה. לצד אלה
תפקידהלבחור 11 מ-71 החבריםהמכהניםבוועד המרכזי -
לצד ראשהלשכה וחמישה נציגיםשל המחוזות.
והגוף הזה מצליח לתפקד?
בהחלט, ויתרה מכך, בימים כתיקונםאמור להיותשיתוף
פעולהמלאבין המועצהלוועדהמרכזי. למעשהניתן להשוות
אתהוועד המרכזי לממשלה ואתהמועצהלכנסת.
מי היה הראשון שהתקשר לברך אותך על בחירתך?
בעלי וחברי שי מרצקי כמובן, שנמצא שם עבורי בכל
השעות הרבות שאני משקיעה בפעילות בלשכה ומהווה גב
חזקלהישען עליו בידיעהשכשאני עסוקההכולממשיךלהיות
מטופל ובשליטה. השנייה שהתקשרה, ופספסה בשניות את
הזכותלהיותהטלפון הראשון היאאמי, תרזהקלמפרר.
הרוחהחיפאית -
יו"ר המועצההארצית
חוה(קלמפרר) מרצקי
@
@
ילידתשנת9691, נשואהלד"ר שי מרצקי ואםלשלושה.
@
@
בוגרת בית הספר הריאלי, למדה משפטים כעתודאית
באוניברסיטההעבריתבירושלים.
@
@
רישיון עריכתהדין משנת3991.
@
@
בצבא שירתה כתובעת צבאית ועד לאחרונה עשתה
מילואים.
@
@
עם שחרורה בדרגת סרן עבדה במשרד עורכי הדין רן
פינגרר ויצחקריינפלד, ומשנת7991היאבעלתפרקטיקה
עצמאית.
@
@
משנת 3991 ועד 1102 שימשה בתפקידים שונים במערך
האתיקה של מחוז חיפה, כיועצתשל הוועדה, כבאת כוחה
וכחברת וועדה. בתפקידה האחרון אף כיהנה כיו"ר ועדת
האתיקה. נושאהדין המשמעתי קרובלליבהוהיאהייתהבין
הראשונותשקידמו שינוי חקיקה, תקנותונהליםבתחוםזה.
@
@
ברמההארציתכיהנהבמועצההארציתבשלושהקדנציות
האחרונות ולאחרונה נבחרה ליו"ר נשיאות המועצה
הארצית. בשתי הקדנציות האחרונות משמשת כחברת
הוועד המרכזי.
אישי
מעו"ד
עו"דאיתן לדרר
עו"דג'ובראן
ג'ובראן
עו"דארנית
זוננברג
8
בדלתייםפתוחות05אפריל-מאי 4102
צילומים:
ענבלעפרון
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 2,3,4,5,6,7,52
Powered by FlippingBook