זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 37 בעלי תפקידים חלק מהתפקידים יתוגמלו גם בשעות וגם בגמול אחוזי. רוב התפקידים יתוגמלו בגמול אחוזי. למנהל יהיה סל לשעות תפקיד אותן יקצה על פי שיקול דעתו לתפקידים שונים ונוספים. שעות אלו יבואו במקום שעות הוראה פרונטאליות. כל שעות התפקיד יבוצעו במהלך יום העבודה בבית הספר. החל משנה"ל תשע"ה, העסקה לפי תנאי הרפורמה תהיה תנאי סף לקבלת תפקיד. לתמורה התפקיד גמול באחוזים שעות תפקיד מינימום שעות פרונט׳ למשרה מימינום שעות פרונט׳ למשרה חלקית הערות רכז שכבה 6% כיתות 4 עד אין שעות תפקיד. שע' 12 משעות ההוראה הפרונטליות 50% הקבועות בטבלאות שבוע העבודה שעות. 6- ולא פחות מ 6% כיתות 4- מ מס' X שע׳ 1 הכיתות. חצי שעה פרונטלי, חצי פרטני. רכז חינוך חברתי 6% מספר X שע׳ 0.4 הכיתות. שע' 12 משעות ההוראה הפרונטליות 50% הקבועות בטבלאות שבוע העבודה שעות. 8- ולא פחות מ רכז מקצוע אנגלית ומתמטיקה - 9% לרכז מקצוע אחד תוקצה לא יותר משעה אחת. שע' 12 משעות ההוראה הפרונטליות 50% הקבועות בטבלאות שבוע העבודה שעות. 8- ולא פחות מ אם יש יותר רכזים הגמול יחולק באופן שווה בהתאם למס' המורים והשעות השבועיות של כל מקצוע. שאר המקצועות 7%-5% רכז הערכה ומדידה 6% ללא שעות תפקיד. שע' 12 משעות ההוראה הפרונטליות 50% הקבועות בטבלאות שבוע העבודה שעות. 8- ולא פחות מ רכז התאמות 6% אפשרות לשימוש שעות 3- ב פרטניות. שע' 12 משעות ההוראה הפרונטליות 50% הקבועות בטבלאות שבוע העבודה שעות. 8- ולא פחות מ משימות שיוטלו על המורה ע״י המנהל אין גמולים 4- לא יותר מ שעות. שע' 12 משעות ההוראה הפרונטליות 50% הקבועות בטבלאות שבוע העבודה שעות. 10- ולא פחות מ מחנך כיתה 10% שעות לכיתה. 3 שע' 12 משעות ההוראה הפרונטליות 50% הקבועות בטבלאות שבוע העבודה שעות. 6- ולא פחות מ יועץ חינוכי 5%-9% מס׳ X 1.7 ‏ הכיתות שע' 8 משעות ההוראה הפרונטליות 33% הקבועות בטבלאות שבוע העבודה שעות. 4- ולא פחות מ כל השעות הפרטניות מיועדות ליעוץ סגן מנהל גמול ניהול בהתאם למורכבות ביה״ס מס׳ X 0.5 ‏ הכיתות שע' 9 משעות ההוראה הפרונטליות 33% הקבועות בטבלאות שבוע העבודה שעות. 6- ולא פחות מ שע׳ תפקיד יחולקו בין הסגנים ע״י : בית הספר יכול הערה המנהל. להקצות שעות תפקיד נוספות בתנאי שהמימון יבוא ממקור תקציבי אחר. מנהל שע׳ הוראה 3-6 ל מור , נוספו הגמולים הבאים: 14.3.18 במסגרת הסכם שכר מתאריך , מורה הממלא תפקיד של "מורה 1.9.18 *גמול מורה חונך - החל מיום מתמחים לחונך) 3- חונך" יהיה זכאי עבור כל מתמחה (ולא יותר מ מהשכר המשולב ותוספת עוז לתמורה 2.4% לגמול תפקיד בשיעור למורים ברפורמה ולגבי מורים שאינם ברפורמה ישולם הגמול מהשכר ותוספת מיזוג רכיבים. 94 המשולב, תוספת , יתווספו תפקידים נוספים 1.9.19 - החל משנת הלימודים תש"פ לרשימת התפקידים המזכים בגמול. מנהל ביה"ס יוכל לבחור תפקיד אחד מהתפקידים החדשים וזאת בנוסף לתפקידים הקיימים בחטיבה העליונה. מורה ברפורמה הממלא את אחד מהתפקידים שיפורטו להלן, יהיה המחושב על בסיס השכר המשולב 6% זכאי לגמול תפקיד בשיעור של ותוספת עוז לתמורה. להלן רשימת התפקידים: *"רכז טיולים" * "רכז פדגוגי" * "רכז השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות" * "רכז תקשוב" * "רכז בגרות" * "רכז משמעת ואקלים חינוכי"

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==