שביעי

25.08.23 | ח' באלול תשפ"ג | 552 גיליון | 18 משה ויסטוך 90 ; יונתן זינדל, פלאש Shutterstock צילומים: חילוץ היהודים מהקרבות באתיופיה: חובת הצלה או איסור להקל בדרישות? ח"כ משה סולומון מבקר את הקואליציה שבה הוא חבר: "הממשלה ד"ר יונה • מתנהלת בעצלתיים. באוקראינה פעלו הרבה יותר מהר" שרקי: "אם המדינה תקל, יגיעו לכאן אנשים שאינם זכאים לעלות" בימימ האחרונימ התפתחו בצפונ אתיופיה קרבות ירי קשימ בינ חמושימ לכוחות הביטחונ, ול יטואציה נקלעו אזרחימ זרימ רבימ, בהמ ישראלימ, וגמ בני הקהילה היהודית המקומית וזכאי עלייה. בשני מב 200- צעימ חילצה ישראל מגונדר ובהר דר יותר מ בני אדמ, ולחילוצ התלווה דיונ ערכי: האמ לחלצ במהירות אנשימ נו פימ, גמ אמ חלק מהעולימ אינו יהודי, או לפעול בצורה איטית יותר שתבטיח העלאת יהודימ, אכ ת כנ את השוהימ בגזרת הקרבות. "בחברה הישראלית, ובמיוחד בציבור הדתי-לאומי, רווחת המחשבה שכל מי שעולה מאתיופיה אינו יהודי, ואז באופנ אוטומטי הקשב למה שקורה שמ ירוד", אומר . "נכונ שיש 8 ח"כ הרב משה ולומונ, שעלה ארצה בגיל ב י לעניינ הזה, אבל המציאות היא שיש מאות ואפילו אלפימ שאני יודע לזהות בעצמי שהמ ביתא ישראל". לטענתו, במקרימ אחרימ הליכ החילוצ והעלייה היה הרבה יותר בהול. "באוקראינה ראינו שזה נעשה הרבה יותר מהר, ואני מצפה שגמ במקרה הזה הפעי לות תהיה הרבה יותר מהירה ולא נחכה עד שהעניינימ יירגעו. עד אז ימותו עוד אנשימ. אני כבר יודע על כמה זכאי עלייה שלצערנו נרצחו בקרבות". עו"ד ד"ר יונה שרקי מהמרכז למדיניות הגירה ישראלית אומר שא ור לישראל להקל בבדיקות הז כאות לעלייה. לטענתו, דווקא במקרה של העלייה מאתיופיה - המדינה מקלה הרבה יותר. "זאת בדיוק אותה שאלה שעולה ביח לאוקראינה, האמ אנחנו מצמצמימ את דרישות ההוכחה או לא. "ההבדל הוא שברו יה ובאוקראינה העלייה מותנית בהמצאת מ מכימ רשמיימ, רק שבמקרי חירומ המדינה ה כימה קודמ להעלות ואז להשלימ את מציאת המ מכימ. במקרה הקרבות באתיופיה, לרוב אינ בכלל מ מכימ - אז אמ מקלימ עוד יותר ומוותרימ גמ על הב דיקות הוורבליות, למעשה מחליטימ להעלות לישראל אנשימ רבימ שאינ למדינה מושג אמ המ זכאימ לעלות". "אסור לוותר על הבדיקות" לאחרונה פיר מ המרכז למדיניות הגירה, על מכ נתונימ רשמיימ של רשות האוכלו ינ וההגירה, כי בינ שני שלישימ מהעולימ מאתיופיה היו 2022- ל 2020 הגדירו את עצממ נוצרימ, בעוד רק 3,301 - נוצרימ הגדירו את עצממ כזרע ישראל. 1,773 "לפני כשנה וחצי פור מ שבמבצע מיוחד של צה"ל אנשימ מהקרבות באתיופיה, ולב ופ התגלה 77 חולצו שלא רק שהעולימ אפילו לא היו קרובימ ליהדות - אלא שהמ לחמו נגד השלטונ המקומי", מ כמ שרקי. "למעשה, ישראל שלחה כוח צבאי לחילוצ אנשימ שניהלו מלחמה נגד אתיופיה, וזה יצר משבר דיפ לומטי. אבל זה עוד היה אירוע יח ית קטנ. כעת, אמ רוצימ להעלות אלפימ נו פימ, א ור לוותר על הבדיקות, אפילו המינימליות ביותר". יש פתרונ לבעיה?  ח"כ ולומונ: "יש מצווה לפדותמ כדי להבטיח את שלומ הממתינימ, ולצד זה אפשר להאיצ את היכולת שלנו לבדוק. יצרתי מתווה ברור שבמ גרתו נשלח רבנימ המוכשרימ על ידי הרבנות הראשית לבירור יהדות, וככ כל מי שזכאי - יעלה באופנ מיידי. זה יאפשר למי שזכאי שבות ונמצא ב יטואציה קשה לקבל פתרונ מישראל, וגמ ישמור על זהותה היהודית של המדינה. למרות ששר העלייה והקליטה אופיר ופר פועל רבות בעניינ, זה • עדיינ לא קרה. הממשלה מתנהלת בעצלתיימ". חולצו. 200- יותר מ בית כנסת בכפר וולקה באתיופיה אני יודע על זכאי עלייה שכבר נרצחו. יש מצווה לפדות, ואפשר להאיץ את היכולת שלנו לבדוק. יצרתי מתווה שבמסגרתו נשלח רבנים לבדיקה, וכל מי שזכאי - יעלה באופן מיידי ח"כ סולומון מדי נ י

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==