שביעי

21 | 07.01.22 | ה' בשבט תשפ"ב | 470 גיליון שביעי לדיאנ קי. יו"ר הפורומ החילוני, חבר הוועדה רמ פרומנ, הו יפ וטענ כי אנשי חב"ד "השתכללו" ו"המ מ תדרימ גמ ללא דוכנ". ד"ר עינת ליבל ה גר ה כי "הנוכחות שלהמ מלהיטה את האווירה". חבר מועצת העיר, אייל אקרמנ, ה ביר: "הבעיה העיקרית היא שהחוק או ר על מכירה, וחב"ד לא מוכרימ שומ דבר לכאורה. המ גמ לא נופ לימ תחת הקטגוריה של 'המרת דת', משומ שגמ המ וגמ הילדימ יהודימ. בלי השולחנ המ בעצמ לא עוברימ על שומ חוק". חברי הוועדה מוטרדימ גמ מהב עיה שיוצרימ הלימודימ לבר המצווה של ילדימ חילונימ בעיר עמ מלמ דימ מחב"ד - ומוביל ללימודי יהדות נו פימ. נציג הפורומ החילוני הציע שהעירייה ת פק "שירות לימוד" שעו ק רק ב"הבנת טעמי המקרא וקריאתמ. ככ יוכל כל מי שרוצה ללמוד לעשות זאת, מבלי שאלה יהפכו להיות שיעורי הדתה". בתוכ הוועדה נוצר ויכוח בינ הנ ציג הרפורמי לנציג הפורומ החילו ני, שביקש להמעיט בביטויי יהדות במרחב הציבורי. הרפורמימ, לעומת זאת, דורשימ שתהיה נוכחות ל מ לימ יהודיימ במרחב הציבורי - רק שהמ יקודמו גמ על ידמ, ולא רק על ידי חב"ד. ככ, למשל, דרשה הנציגות הרפורמית בוועדה לשנות את הנוהג שחולדאי רוקד בהקפות שמחת תורה רק עמ הרב הראשי של העיר, ויבוא לרקוד גמ איתמ. עוד נטענ כי בימי חנוכיות של 100- חנוכה מפוזרות כ חב"ד ברחבי העיר, והרפורמימ דרשו שחלק מהנ יוצבו על ידמ. "כנציג של ציבור חילוני, אני לא רוצה את הדברימ האלה בתל אביב", מ פיק פעילימ חילונימ או רפור מימ שיוכלו להתחרות בחנוכיות של חב"ד. פרופ' פרנ י רדאי הציעה: "צריכ להוציא מכרזימ בצורה מ ו דרת, כולל מימונ, ולתת את המ גרת הפורמלית שתיקבע על ידי העירייה. דרכ המ גרת הזו אפשר יהיה להוריד את הייצוג של חב"ד". גמ כאנ טענ פרומנ כי צריכ לפ עול לצמצומ הנראות של חנוכיות במרחב הציבורי. חבר הוועדה א טבנ גוטפריד אמר בתגובה שהחנוכיות הנ "ביטוי תרבותי של היהדות. זה כמו שתאמר בארה"ב שאתה לא רוצה לראות אורות בחג המולד". אלא שלפורומ החילוני לא רק הפריעה וגיית החנוכיות. בישיבת 90 צילום: גילי יערי, פלאש "אם אני לא פותח בתי כנסת ומקוואות עשר שנים - העיר מתרוקנת פה מדתיים. מעולה. זה מה שצריך להיות" לערים שלהם" אמר פרומנ על ההקפות והחנוכיות. בתגובה אמר נציג הרפורמימ, הרב מאיר אזרי, כי הפורומ החילוני "צריכ להילחמ גמ על הזכות שלי". פרומנ השיב שאינ בכוונתו לקדמ את היוז מות הרוחניות של הרפורמימ, ועל ככ השיב אזרי: "אמ אתה לא תקדמ אותי, אני לא אקדמ אותכ. עד עכ שיו, הבג"צימ שהובילו את ההישגימ הכי גדולימ נגד הכפייה הדתית היו שלנו ולא שלכמ. זה א"ב של המאבק בכפייה הדתית". הבעיה הבוערת: מסעדות כשרות בלהט הוויכוח קפצ חבר מועצת העיר, השר לשעבר פורז, והזכיר לכולמ על מה קמה הוועדה. "אנח נו צריכימ לאחד כוחות נגד הממ ד האורתודוק י", אמר לניצימ, "יש לנו אויב משותפ חזק מאוד, והמאבק צריכ להיות ממוקד. חבל לפצל כו חות". יו"ר הוועדה יכמ את הדיונ בככ שאמר שאמ צריכ לבחור בינ חנוכיות, שבינ כה וכה יוצבו במרחב הציבורי, צריכ לקדמ את הרפורמימ. חברי ועדה אחרימ טענו כי אינ הוועדה הראשונה ביקש פרומנ לשימ לב לתופעה ש"צריכ לחשוב עליה", כהגדרתו. "בשניימ האחרונות נפת חות בתל אביב יותר מ עדות כש רות מאשר מ עדות לא כשרות. זו טטי טיקה, אני לא אומר את זה מתחושה. זו גמ נקודה שאולי צריכ לחשוב מה עושימ בנושא הזה". תגובת עיריית תל אביב-יפו: "הציטוטימ אינמ מקובלימ ואינמ מייצגימ את ערכי העיר, העירייה או העומד בראשה. הדובר המצוטט אינו גורמ עירוני אלא משתתפ שהוזמנ לדיונ על ידי יו"ר הועדה. חבר המו עצה פורז הוא נבחר ציבור שעמדותיו מייצגות את עצמו ואת יעתו בלבד". מיו"ר הוועדה, ראובנ לדיאנ קי • לא נמ רה תגובה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==