שביעי

11.10.19 | ערב סוכות תש"ף | 376 גיליון שביעי | 32 רוקדים ומתפללים. מסיבת טבע יהודית בחודש שעבר מסיבות טבע, הגירסה היהודית מוזיקת טרנס לצד התוועדות ותפילה, פויקה וחמין לצד בירה תופעה חדשה: מסיבות ליליות לבחורי ישיבות • עד אור הבוקר מארגן האירוע: "יצרנו שמחה וריגוש" • )ולא רק להם( באווירה קדושה עשרות בחורי ישיבה ואברכימ רוקדימ במ יבות ליליות לצלילי מוזיקת טרנ - והכל בקדושה. זו לא פנטזיה ולא צנה הלקוחה מ רט בדיוני, אלא תופ עה חדשה במגזר הדתי. "במשכ שנימ חלמתי איכ אוכל לשמוח ולהשתחרר וגמ לגעת בלב של האנשימ", מ פר (, בוגר ישיבה גבוהה ומיי ד 31) דוד שלמה גרינשפנ המ יבות. "אנשימ מחפשימ שמחה וקדושה, ובשפה העממית - 'להידלק', ולכנ בניתי קונ פט שעונה על כל הצרכימ יחד. התוועדות, מדורה, פויקה וחמינ, קצת בירה והרבה טרנ ימ לאורכ כל הלילה. המוזיקה מקפי צה, והעיקר הוא החיבור של האנשימ בלבבות". וג של 'מ יבת טבע' קדושה?  "כנ, מ יבה דקדושה. ניתנ לראות את הצורכ בשמחה וריגוש אצל כולמ. מי לא רוצה לחוות חוויות? ברגע שאנחנו יכולימ לתת אלטרנטיבה לאותו דבר, אבל בצורה זכה וטהורה - אינ דבר גדול מזה. צריכימ לשבור את החומה. הציבור שומע על 'מ יבת טבע' ומיד נדל קות נורות אדומות, אבל אצלנו אינ מימ. המטרה היא נעלה, שהשמחה תבוא ממקומ פנימי. בתחילת המ יבה האחרונה עשינו התוועדות, הבאנו רב שידבר יחד עמ כלי נגינה ופויקה, ומתוכ ככ יצאנו לריקודימ ולשמחה ואחר ככ התפללנו בהנצ החמה עמ מניינ ו פר תורה". איזו מוזיקה אתה משמיע?  "פרוגר יב, גואה, ביני לנדאו, טרנ ימ של בר לב, ניגוני מירונ". המ יבה הראשונה שאירגנ גרינשפנ התקיימה לפני 70- כחצי שנה בראש חודש אדר, והגיעו אליה כ בחורימ. "תלמידי ישיבות ואברכימ באו ואמרו לי: זו המ יבה שהכי נהניתי בה בחיימ. אני אפילו לא לוקח שלוק מבירה ו'עפתי' שמ באוויר. הגיעו חבר'ה מישיבת הה דר בצפת, ממכונ מאיר, מישיבת בת עינ וגמ הרבה מכיני טימ, לצד חוזרימ בתשובה וגמ אנשימ שאינמ שומרי תורה ומצוות". המ יבות עצמנ מתקיימות בטבע, בצפונ ימ המלח, אל מול נופי המדבר. "יש כאנ חיבור עמ משה רבנו. רואימ את הר נבו מעלינו, ימ המלח מימיננו והיר דנ למרגלותנו. מקומ מדהימ ושקט, עמ הרימ ושטחימ שפותחימ את הלב". "הניגון מרים את הנשמה לגובה" היו גמ פידבקימ שליליימ?  "רכז נוער באחד היישובימ כתב ב טטו שלו על המ יבה כי רצה להביא את החבר'ה שלו בגיל תיכונ .18 שיראו מהצד מה זה שמחה, כי האירוע מעל גיל ההורימ יצאו נגדו למרות שה ביר להמ את הקונ פט". מה רע לכמ בריקודי ההורה של הישיבות?  "אני מערער על נקודת המוצא בשאלה שלכ. למה צריכ שיהיה לי רע כדי לעשות קונ פט אחר? אני רואה את האור במ יבות בככ שהנ משמחות, ולכנ אנחנו עושימ אותנ. הקונ פט שלנו מדליק דרייב פנימי של אנשימ. המוזיקה מביאה את האדמ למקומות גבוהימ ברוחניות. אינ לנו גדול מדוד המלכ שניגנ. האר"י כותב שהתפילה עולה עמ עולמ הניגונ. גמ כאנ, הניגונ מרימ את הנשמה לגובה". ומה הלאה?  "אני רואה מציאות שבה יומ אחד ירקדו בחורימ מח ברונ ופוניבז' לצד חבר'ה 'קרחני טימ' שיבואו מהודו, בלא הבדל של דתי או לא דתי, וייצאו מהמ יבה עמ טעמ של עוד. זה היעד שאליו אני הולכ ומכוונ, אינ • יכוי שלא נצליח". במשך שנים חלמתי איך אוכל לשמוח ולהשתחרר וגם לגעת בלב של האנשים. כולנו מחפשים שמחה וקדושה, ובשפה העממית 'להידלק', ולכן בניתי קונספט שעונה על כל הצרכים יחד דביר עמר חברה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==