שביעי

25.01.19 | י"ט בשבט תשע"ט | 340 גיליון שביעי | 16 "אדם מבקש עזרה, והרופאים עונים: 'המצוקה שלך לא אמיתית'" ההסתדרות הרפואית בישראל קבעה כי טיפולי המרה להומוסקסואלים מטופל: "רוב הפונים • הם מסוכנים, אך יש מי שמזדעק נגד העמדה עושים זאת באופן עצמאי ומרצון, ולא באמצעות רופא" "המ ע שלי מאלצ אותי לעמוד מול שאלות כמו מהי גבריות ומהי נשיות בעי ניי, מה גורמ לי להרגיש שמח או עצוב, אלו כוחות יש בי, איכ להתייח לעצמי או לאנשימ שונימ בחיי, האמ אני מחובר לגופ שלי, האמ אני אוהב את עצמי, מה מונע ממני להיות אני. אלה שאלות שמובילות פנימה ויוצרות שינוי בדרכ הה תכלות שלי על עצמי וממילא על העולמ". ככ מתאר אהרונ )שמ בדוי( את החוויה שלו כבעל משיכה לגברימ, שמצוי בתהליכ טיפולי לשינוי הנטייה ומבקש להקימ משפחה כהלכה. הוא עובר טיפול, אכ נייר העמדה שפר מה הה תדרות הרפואית בישראל בשבוע שעבר מעמיד ב כנה את המשכו. לפי הפר ומ האחרונ, אינ להפנות מטו פלימ לטיפולימ אלה ואינ להשתתפ בהמ מבחינה מקצועית ואתית, מאחר שלא נמ צאו יעילימ והמ עלולימ לה ב נזק ממשי למטופלימ - ובייחוד לקטינימ. מטופלימ ש ובלימ מקונפליקט על רקע נטייתמ המי נית או זהותמ המגדרית, ככ על פי הה תד רות הרפואית, צריכימ לקבל טיפול שיתמקד בקונפליקט וב בל הנלווה בלבד, אכ לא בני יונ לש נות את הנטייה. לדברי כותבי נייר העמדה: טיפולימ לשינוי הנטייה עומדימ ב תירה לחוק זכויות החולה, והמ בכלל 'טיפול שאינו טיפול רפואי מקובל, שמ קורו באמונה' ועשוי ל כנ את המטופל, וכל הממליצ עליהמ עובר עבירה אתית. (, פ יכולוג חינוכי וראש מרכז 58) אליהו אקרמנ 'בקדושה' העו ק במיניות בציבור הדתי, לא מקבל את הדברימ: "נייר העמדה משקפ דיקטטורה מחש בתית, שמשאירה נתח גדול של האוכלו ייה, דתית ולא דתית, ללא מענה. מדובר באנשימ ונשימ שנמש כימ לבני אותו מינ, הומו ק ואלימ ול ביות שרוצימ להקימ משפחה לפי המודל היהודי הקלא י והמ ורתי שבו יש אבא, אמא וילדימ, ולוקחימ מהמ את הלגיטי מציה בטענה של 'נורמליות'. "זה הלכ רוחות שהגיע אלינו מבחוצ והוא מנו גד לכל עקרונות הרפואה. אדמ במצוקה מבקש עזרה וה תדרות הרופאימ אומרת לו: 'המצוקה שלכ לא אמיתית'. אמ רופא משפחה מפנה עכשיו מטופל לטי פול לשינוי הנטייה, אפשר לתבוע אותו בוועדת המ שמעת והאתיקה. "לטיפולי המרה יש קונוטציה של טיפולימ אגר יביימ ואלימימ, אבל אנחנו לא עו קימ בזה אלא בפ יכותרפיה ובטיפול חיובי. אדמ שמבקש לעשות שינוי ולהגיע למטרה שהוא קובע לעצמו - יכול לעשות זאת. בלי כפייה, אלא מתוכ זה שהמטופל מתחבר לעצמו, לחוויות ולזהות שלו. יושבימ ומדב רימ, מעבדימ חוויות, מחברימ את עולמ הרגש, פו תחימ דילמות וכאבימ ומחברימ את האדמ לעצמו. אמ עוזרימ לו לעבור תהליכ נכונ, יש גמישות והנטייה המינית יכולה להשתנות". "ארגוני הלהט"ב קובעים סדר יום" אהרונ לא חושש מההשלכות של נייר העמדה על אנשימ אחרימ במצבו: "ב ופו של דבר, מה יעשה רופא עמ מטופל שרוצה לשנות את הנטייה המינית של עצמו? מה הוא יאמר לו? יתחיל להביע באוזניו את עמדותיו הפ יכולוגיות? איכ הרופא קשור לזה? לדעתי, רוב האנשימ שמגיעימ לטיפול עושימ זאת באופנ עצמאי וללא קשר לרופא, ככ שנייר העמדה לא מטריד אותי". "מכתיבימ בתקיפות דעות כאלו ואחרות, שמ נוגדות להלכ הרוח התורני והדתי", מ כמ אקרמנ. "ארגוני הלהט"ב מנ ימ לקבוע דר יומ. אינ היומ לגיטימציה לומר שמשפחה זה אמא ואבא, ואפ אחד לא מעז לפתוח את הפה. טוב היה אמ הרופאימ היו חוברימ לנייר העמדה של הפ יכולוגימ שנכתב בענ ווה ופתיחות רבות יותר". תגובת הה תדרות הרפואית בישראל לא התקבלה עד • למועד גירת הגיליונ. אליהו אקרמן: נייר העמדה משקף דיקטטורה מחשבתית, שמשאירה נתח גדול של האוכלוסייה ללא מענה. לוקחים מהם את הלגיטימציה בטענה של 'נורמליות' נייר העמדה של ההסתדרות הרפואית, שפורסם בשבוע שעבר אליהו גליל חברה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==