שביעי

09.02.18 | כ"ד שבט תשע"ח | 293 גיליון שביעי | 14 צילום מסך מערכת 'שביעי' צבא הרב לוינשטיין: "צה"ל מנסה לשנות את פני החברה" ראש מכינת עלי: "אג'נדת הטשטוש המגדרי קיימת בצה"ל. הצבא אומר בקול 'אני שותף למהפכה הפמיניסטית'" וגיית שירות הנשימ בצה"ל מ רבת לרדת מ דר היומ של הרבנימ. ראש המכינה הקדמ צבאית בעלי, הרב יגאל לוינשטיינ, שעורר לפני כשנה מהומה כשא מר כי "שיגעו לנו את הילדות", מתייח שוב לנושא בהרחבה ותוקפ את צה"ל, שלדעתו נכנע לאג'נדה הפ מיני טית ומקדמ אותה. "צה"ל חורג מ מכותו ומנ ה לשנות את פני החברה", צוטט הרב לוינשטיינ בחוברת שיצאה בשבוע שעבר בקרב מובילי דעת קהל בציבור הדתי-לאומי ו יכמה שיעורימ שנשא בנוגע ל וגיה. לדבריו, "הדברימ האמורימ אינמ חומר תיאורטי בחוג ללימודי מגדר באיזה מגדל שנ אקדמי אוניבר יטאי. אמ ככ היה, אפשר היה להשלימ עמ הדברימ למרות מופרכותמ. אלא שהמ תפי ת העולמ המוטמעת היומ בצה"ל. הצבא נוקט עמדה בנושא שאינו לאחריותו". מאחורי החוברת עומדת תנועה בשמ 'צה"ל שלי', שלדברי גורמ המעורה בפרטימ "מדובר בקבוצה של מילואימניקימ דתיימ שנמא להמ מהב לאגנ שהכני ו לצה"ל". בחוברת וקר הרב לוינשטיינ את וגיית הפמיניזמ, יוצא נגד מה שהוא מכנה "טשטוש מגדרי" בינ נשימ וגברימ בעולמ המערבי ויטענ כי תפי ת העולמ הזו חדרה לצבא. "האג'נדה המגדרית קיימת בצה"ל, שמ מתרחש תהליכ שהפיקוד בצבא שותפ לו. עד התקופה האחרונה היה ניתנ לחשוב שכל המתיחות ביב שירות מעורב נובעת מככ שהצבא מנ ה לנצל את כוח האדמ העומד לרשותו בצורה מיטבית. הוועדה שפיקחה על יישומ הפקודה הקודמת, פקודת השילוב הראוי, עבדה מתוכ נקודת מוצא שבצה"ל משרתימ גמ גב רימ וגמ נשימ וצריכ לעשות זאת בצורה הטובה ביותר. עמ הזמנ נכנ ות לצבא המונ טכנולוגיות חדשות ונוצרימ המונ תפקידימ שנשימ לא רק יכולות למלא, אלא הנ עושות זאת הרבה יותר טוב מגברימ. לכנ צריכ למצוא את האיזונימ הנכונימ, ככ שבצה"ל יוכלו לשרת גמ גברימ וגמ נשימ, דתיימ וחילונימ". "התיקון - כמעט בלתי אפשרי ליישום" לדבריו, "יומ בהיר אחד נחתה פקודת השירות המ שותפ. קצת לפני שזו נחתה בהפתעה, קרה עוד דבר, זניח לכאורה: השמ של יועצת הרמטכ"ל לענייני נשימ השתנה מיוהל"נ ליוהל"מ, יועצת לענייני מגדר. שינוי השמ הו בר במ מכ מפורט שבו הצבא אומר בקול 'אני שותפ למהפכה הפמיני טית'. אלה לא אגדות ו יפו רימ, לא פרשנויות וניתוחימ, ואפ לא הדלפות ח ויות, זה מ מכ רשמי של צה"ל המ ביר את שינוי השמ. היעד הוא שוויונ, והנחת הי וד של הכותבימ היא ששוויונ פירושו הצלחה כמו גברימ". עוד נכתב על ידי הרב לוינשטיינ כי "עד היומ, הצי בור הדתי לאומי ע ק בעיקר בשאלת ההשפעה של פקודת השירות המשותפ על החייל הדתי. התחולל מאבק גדול שאיחד את כל רבני הציונות הדתית ביב האמירה שאי אפשר לכפות על חייל דתי לשרת באופנ שיחייב אותו לעבור על אי ורימ. לאחר שנה שלמה של מאבק התקבלה איזו נו חת פשרה, שהיישומ שלה בפועל הוא כמעט בלתי אפשרי והיא דורשת מחיילימ וקצינימ דתיימ לעמוד על שלהמ מבחינה דתית ב וגיות הנחשבות בחברה לנושאימ רגישימ. "מכל מקומ הושג הישג חשוב - מצה"ל הו ר הכתמ של פקודה שמכריחה אדמ דתי לעבור על אמונתו. אבל התה ליכ שראינו - הטמעת אג'נדה של טשטוש המינימ, מבית מדרשו של פמיניזמ רדיקלי המבקש למחוק זהויות, זה • כבר תהליכ הרבה יותר בעייתי לכלל החברה בישראל". "תהליך שהפיקוד בצבא שותף לו". הרב לוינשטיין כריכת החוברת שהופצה בשבוע שעבר הוסר הכתם של פקודה שמכריחה אדם דתי לעבור על אמונתו, אבל ראינו תהליך בעייתי לכלל החברה: הטמעת טשטוש המינים, מבית מדרשו של פמיניזם רדיקלי בס"ד כיצד תפיסת המגדר מפוררת את צבא העם אג’נדה צבאית ( ? ) ðñĆõĈóòþňýöùĀùþĄ ĊõóôùôùûĈĂüõþüð ĊðþýùĈõĂùĉĄŐĂýùĈþðþĊĈóā ÿùùøĉĀùõüüðòùñĈô

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==