הנדסת מים

34 מגזין המים הישראלי הנדסת מים חלוקת הנחלים לתחומים ולמקטעים מרחב הנחל חולק לתחומי נחל שונים, ולכל אחד נקבעו הוראות פרטניות - לאפיק הנחל, לרצועת המגן, לרצועת ההשפעה, ל“פשט הצפה“ - לאורכו של הנחל, ול“שטח הצפה“, שלוליות חורף או ביצות קדומות אשר נודעת להם חשיבות אקולוגית כבית גידול לח. – תחומי הנחל 9 תרשים - מעבר נחל בהר, מישור, שפלה ומדבר. 10 תרשים (איור - אדר' נעמה רינגל) : במעבר הנחל בתצורות נוף שונות ישתנו גם אופיו, ערכיו ותחומי מקטעים השתרעותו. נחל המתחתר באזור הררי תלול אינו דומה לנחל העובר בשפלה או במישור, ונחלי המדבר ראויים לגישה תכנונית ייחודית. - המפגש נחל ים, מצטיין בתנודתיות רב-שנתית וערכיותאקולוגית שפך הנחל גבוהה. התכנית קובעת כי תחום תנודות הנחל ישאר ככל הניתן בטבעו. ניתנה תשומת לב מיוחדת, כשלד עירוני סביבו מתכנסים למקטע נחל עירוני river החללים הציבוריים. טיפוח קו המגעשל העיר והנחל ליצירת 'חזית לנחל', , ובה עירוב שימושים - מגורים, מבני ציבור, תיירות ומסחר, פנאי ובילוי. front השטח הפתוח לגדותיו ישולב במערך השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר. - ישמר השטח ככל הניתן בטבעו, למעט פיתוח מצומצם במרחב הפתוח להנגשתו. תשריט הנחלים בתמ''א אחת: בתשריט הנחלים בתמ''א אחת נעשו שינויים רבים בהשוואה לתשריט המקורי . השינויים העיקריים: 3/ /ב 34 בתמ“א • סימון נחלים ראשיים לכל אורך הנחל. (במקרים רבים נקבע בתמ“א מורד הנחל כ''נחל ראשי'' והמעלה כ''נחל משני''). 3/ /ב 34 • השלמה וחיבור של קטעי נחל מנותקים. • הוספת נחלים משניים גדולים, ביטול נחלים משניים קטנים שאין להם כל משמעות ברמה הארצית - הכל בהתאם לתנאי השטח ולשיקולי ניקוז. • הסרת נחלי משנה קטנים, שגודלם כמה מאות מטרים. • סימון מחדששל פשטי ההצפה (בשיתוף ובהתבסס על עבודהשהתבצעה ברשויות הניקוז) סיכום לתמ''א אחת – ובהקשר שלפנינו, לפרקי המים והנחלים - מבנה נהיר, אחיד וברור. התכנית קלה להבנה ולהתמצאות. • תמ“א אחת מדברת בשפת כללים המחזיקים בתוכם פרטים, והיא נמ ־ נעת מן הפרטים עצמם. בדרך זו שומרת התמ“א על רוחן, עקרונותיהן ואפילו על פרטיהן של תכניות האם (שהרי הם נגזרים מעתה במסגרת הכללים). • תמ“א אחת מאחדת נושאים שונים במסגרת אחת, מערכת הכללים של התמ“א משותפת וחלה על נושאיה השונים. כך נוצרת תכנית אחת, מגו ־ בשת והרמונית. • כתכנית מתאר ארצית מסגלת התמ“א ראייה מערכתית, מקיפה וכוללת, על פני שטח הארץ כולה. בהתייחס לפרקי המים מציגה התכנית את כל מרכיבי מערכת המים בפרק אחד קצר. בפרק הנחלים בא עיקרון זה לידי ביטוי בהוראה המחייבת התייחסות לכלל שטח אגן ההיקוות, המושפע ומשפיע מבסיס הניקוז - ערוץ הנחל. • תמא אחת תחליף - עם אישורה - את תכניות המתאר הארציות הרא ־ ,34 שיות, על שינוייהן, ובהן כל סדרת תכניות תמא תודות בהכנת פרקי המים והנחלים בתמ“א אחת השתתפו אנשי מנהל התכנון במשרד האוצר, אגפי תכנון משולב ותכנון ארצי, אנשי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשויות הניקוז, משרד האנרגיה, אגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה, אנשי ר.ט.ג, ח.ל.ט, מקורות ורשות המים. . מימין התיקונים על פי תמ''א אחת 3/ /ב 34 - משמאל, קטע מתשריט הנחלים בתמ“א 11 תרשים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==