תכנית השתלמויות שנתית | תשעה 2015-2014 - page 29

29
בתאריך 41.11.03
מפגש ראשון
מבוא: מבנה ההוצאה לפועל
מבוא כללי - מערכת בתי המשפט ומערכת ההוצאה לפועל
הוצאה לפועל - מושגי יסוד, לשכת ההוצאה לפועל, מערכת
ההוצאה לפועל, מה ניתן לאכוף במסגרת הוצאה לפועל, ומה לא
ניתן לאכוף.
הנפשות הפועלות בהוצאה לפועל: רשם ההוצאה לפועל, המוציא
לפועל, בעל תפקיד - סמכויות ותפקידים.
הליך לביצוע פסק דין - האזהרה - תוכנה, חובותיו הראשוניות
של החייב -(בקשת חייב לצו תשלומים, ויתור על סודיות, מסירת
מידע, חזקה בדבר יכולת החייב, חקירת יכולת ביוזמת החייב).
בתאריך 41.21.41
מפגש שני
הליכים מקדמיים בתיקי הוצאה לפועל
חקירת יכולת ותשלום לשיעורין - ביוזמת החייב או ביוזמת הזוכה.
צווי הבאה וצווי מאסר וביצועם.
חייב מוגבל באמצעים - באילו מקרים, ומהן המגבלות המוטלות
על החייב.
בתאריך 41.21.12
מפגש שלישי
איחוד תיקים-הבקשה וההליך, ומהן המגבלות המוטלות על החייב.
צו עיכוב יציאה מן הארץ. מתן ערבות על ידי החייב, כתנאי לביטול
הצו.
מעצר למניעת הפרעה בביצוע
חיפושים
עיקול מיטלטלין ומכירתם
בתאריך 41.21.82
מפגש רביעי
כינוס נכסים בהוצאה לפועל
עיקול מקרקעין ומכירתם
עיקול בידי צד שלישי
כינוס נכסים
בתאריך 51.1.4
מפגש חמישי
בקשות ביצוע
ביצוע בעין של פסק דין: מסירת נכס, עשיית מעשה, מסירת
קטינים ופינוי מקרקעין.
הוצאה לפועל של שטרות: מבוא כללי לדיני שטרות (החייבים
על פי השטר, סוגי שטרות, סחירות ועבירות של שטרות)
התנגדות לביצוע שטר
תביעות בסכום קצוב - הגשה ישירה להוצאה לפועל.
בתאריך 51.1.11
מפגש שישי
סדרי דין בהוצאה לפועל
בקשות לביצוע חיובים שדינם כפסק דין
בקשות למימוש משכון / מימוש משכנתה
הוראות כלליות בביצוע פסקי דין: העברת ביצוע פסק דין, העברת
ביצוע הליך, הבהרת פסק דין, תיקון טעות בפסק דין.
סדרי דין בהוצאה לפועל: הגשת בקשות ותיוקן, דיון בבקשות
ושמיעת טענות, ביטול או שינוי החלטות, המצאת אזהרה
ומסמכים אחרים, המצאת כתבי-בי-דין, נקיטת הליכים, הפסקתם
וביטולם, השהיית הליך ואי נקיטתו, הארכת מועדים, סעד מיידי,
הצטרפות זוכים, הפסקת הליכים וגניזת תיקים, שיחזור תיקים,
התיישנות.
בתאריך 51.1.81
מפגש שביעי
ניהול תיק מול לשכת הוצאה לפועל
הסבר על אופן ההתנהלות מול לשכת הוצאה לפועל, הגשות
חומר, קבלת חומר, מה ניתן להגיש בדואר, זמני קבלת קהל,
תיקים מרוכזים, קופת פיקדונות, אגרות והוצאות, שכ”ט עו”ד,
גביית כספים, חלוקתם וזקיפת הכנסות הביצוע.
בתאריך 51.1.52
מפגש שמיני
טענות ועררים
טענת פרעתי
בקשת רשות ערעור, ערעור וערר
בתאריך 51.2.1
מפגש תשיעי
סיור בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים ומפגש עם רשמים וראשי
יחידות.
בתאריך 51.2.8
מפגש עשירי
תביעה לסכום קצוב
תנאי סף להגשת תביעה בסכום קצוב (תובענות) בהוצאה לפועל
וטענות נוספות, חזרה על החומר וסיכום.
₪ 590
מחיר:
הסדנה מוגבלת לכמות משתתפים אולם קיומה מותנה בהרשמה
של מינימום משתתפים.
ההרשמה לפי “כל הקודם זוכה”.
הרישום להשתלמות מתבצע בעת קבלת מלוא התשלום.
תנאי תשלום:
בהמחאות או בכרטיס אשראי (המחאה בדואר לרח’ שופן 1, ירושלים
לפקודת: “ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין בישראל”).
9219001
שינויים וביטולים:
הודעות על שינוי ו/או ביטול יתקבלו בהודעה בכתב בלבד למשרדי ועד
מחוז ירושלים באמצעות פקס: 4550165-20 או לכתובת: רח’ שופן 1,
.9219001
ירושלים
במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע למשרדי ועד
המחוז פחות מ- 41 ימים ועד 3 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הסדנה,
.₪ 100
יוחזרו דמי ההשתתפות למעט דמי ביטול בסך
במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע למשרדי ועד
המחוז פחות מ- 3 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הסדנה, לא יוחזרו דמי
ההשתתפות.
באחריות המשתלמים לוודא כי הודעתם בדבר ביטול או שינוי התקבלה
במשרדי ועד המחוז במועד הרצוי.
פרקטיקה בהוצאה לפועל
הכשרה מעשית בניהול תיקי הוצאה לפועל
01 מפגשים בימי ראשון
בין התאריכים 41.11.03 - 51.2.8 בשעות 00:21-03:41
בבית הפרקליט, רחוב שופן 1 ירושלים
ריכוז אקדמאי: עו”ד יוסף ויצמן, ראש ועדת הוצאה לפועל לשכת עורכי הדין
הוצאה לפועל
1,30,31,32,33 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...34
Powered by FlippingBook