BizTech

איציק קרומבי תעשיית ההיי-טק היא הקטר שמניע את המשק הישראלי בעשורים האחרונים, כשמדברים על שגשוגה של הכלכלה הישראלית – מדברים על היי-טק, חברות ישראליות רבות רשמו אקזיטים בסדר גודל דמיוני וכמעט אין חברת היי-טק גדולה בעולם שאינה מעסיקה ישראלים בתפקידי מפתח ופיתוח. גם חלקו של המגזר החרדי לא נפקד, אם כי עדיין יש מקום גדול לשיפור – הן בהיקף הכללי של אחוז המועסקים, הן בגובה השכר הממוצע והן במעורבות ביזמות פרטית ובתעשיית הסטרט-אפים. נפתח תחילה במעט נתונים. על פי מחקר שנערך במכון החרדי למחקרי מדיניות על ידי החוקרת ניצה (קלינר) קסיר, והוצג אשתקד בדיון בנושא בועדת 320- המדע והטכנולוגיה בכנסת, ישנם כ אלף עובדים בתחומי ההיי טק בישראל, עובדים) הם חרדים, 9,100( 3% מתוכם כ מכלל העובדים 1.6% שהם 5,200 , רובם בתחום – הן נשים חרדיות. המחקר מעמיק ומתמקד בקליטת הנשים החרדיות בתחום, גם מאחר והפוטנציאל רב וגובר משנה לשנה – כאשר מאות בוגרות סמינר מסיימות את מסלול ההכשרה בהנדסת תוכנה, וגם מאחר והן סובלות מאפליה חמורה ומשמעותית, בעיקר בנושא השכר. מהנשים החרדיות 74.8% , על פי הנתונים בכלל האוכלוסייה 83% עובדות (לעומת מהגברים החרדים. אחוז 50.6%- בישראל) ו ניכר מהנשים החרדיות פונות לעיסוק בהיי- טק על תחומיו וענפיו השונים, וביתר פירוט: מהנשים החרדיות עוסקות בחינוך 42% 15%- (יותר מכפול מאשר במגזר הכללי), ו עוסקות בענפי ההיי-טק השונים, ובעיקר 7%( בשירותים מקצועיים, מדעים וטכניים מכלל הנשים החרדיות) ובמידע ותקשורת .)4%( אחוז החרדיות נמוך יותר בתחום התעשייה מהנשים 23% לעומת 2%( בהיי טק העובדות בתחום במגזר הכללי), וגבוה 46%( דרסטית בתחומי מידע ותקשורת 10%( במגזר הכללי) ומינהל 25% לעומת 3% מהנשים החרדיות בתחום, לעומת במגזר הכללי). רוב החרדיות שעובדות בתחום, משלימות את ההכשרה בסמינר במסלולים הרלוונטיים, רק מיעוט נעזרות באקדמיה לרכוש הכשרה 24%- מקצועית בהיי-טק. במספרים: כ מהנשים החרדיות בגילאי העבודה מחזיקות מהפונות 20% תעודה אקדמית, כאשר למסלולים אקדמיים – בוחרות בלימודי מדעים והנדסה. בין הסיבות בשלהן בוחרות נשים חרדיות רבות דווקא בתחום לימודים זה, מציינת עורכת המחקר את העדר הצורך בתעודה ››› B i zTe c h 15

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==