Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 182 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 182 Previous Page
Page Background

תוכן העניינים

9 ................................................ על הכותבות והכותבים (לפי סדר הופעת המאמרים) 12 ..................................................................................................................................... פתח דבר ד"ר רמי סולימני, מנכ"ל אשלים 13 ............................................................................................................................................. מבוא 13 .................................................................................................................................. על קו השבר שירה זיוון ודניאל קרני 19 ............................................ "כחרס הנשבר": התמודדות משפחות עם אובדן ושכול 19 .... "אני כבר לא מה שאתם, אני משהו אחר": השתנות העצמי וצמיחה בקרב הורים שכולים רונית שלו "שיחזיק את משקל הנפש לאורך זמן": עיצוב שירותי הסיוע למשפחות המתמודדות 30 ....................................................................................................... עם אובדן פתאומי ועם שְכול רונה אקרמן, אילן שריף ואיריס סוקולובר-יעקובי 46 להכיל את השבר: התמודדות מעגל א/נשי המקצוע בטיפול ובתמיכה במשבר 46 ...................................................... הרהורים על תהליך ההכשרה של מטפל באובדן ובשכול ערגה קפולניק וחניתה רפאל-אשורי 61 ..

ָ

אי השבר: משבר צוות ב"קורת גג" - מרכז חירום והתערבות במשבר ֹ מנוסעי השבר לנַש ירון גנאור 68 ................................................ לאסוף את השברים: התמודדות קהילתית עם משבר 68 .................................................................... ניהול פעילים קהילתיים בתחום החירום ושימורם שירה רייניץ 82 .............. מעומק השבר לצמיחה: התערבות בקהילה לאחר אסון ותקופת חירום ממושכת ענת סריג