Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 182 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 182 Previous Page
Page Background

4

2017

, יולי

18

גיליון

תהליך הגשת מאמרים לעטהשדה

מערכת “עט השדה” מקבלת מאמרים ממגוון שדות מקצועיים בתחום ילדים,

נוער וצעירים בסיכון בהתאם לנושא הגיליון המפורסם ב”קול הקורא”. המערכת

נותנת במה גם למאמרים מתורגמים לעברית במרחב מקוון או בכתבי עת בחוץ

לארץ שטרם קיבלו חשיפה בישראל. המאמרים המוגשים אלינו עוברים תהליך של

הערכה ובחינה על ידי הצוות המקצועי ממרכז ידע אשלים. תהליך זה עשוי להימשך

חודשים מספר. בסופו של התהליך יקבלו הכותבים/ות את החלטתנו בדבר פרסום

התוכן ב”עטהשדה”.

כללי ההגשה של טיוטתהמאמר

.

word

עמודים מודפסים לכל היותר ויוגש למערכת בקובץ

15

המאמר יכיל

באנגלית.

arial

12

בעברית ובגופן

12

המאמר מודפס בגופן דוד

6

רווח בין השורות שורה וחצי, טקסט מיושר לשני צדדים ומרווח בין הפסקאות

ואחרי).

(לפני

. shiraz @ jdc . org המ

אמר יועבר אלינו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני:

יצוינו בעמוד נפרד שם המחבר/ת, תפקיד, מקום עבודת ופרטי התקשרות (מס’

ודוא”ל).

טלפון

שמות מחברים/ות בלעז שיוזכרו בגוף המאמר ייכתבו בתעתיק לעברית, ובסוגריים

ייכתבו השמות בלועזית ושנתהפרסום.

כל ההפניות במאמר יסודרו לפי א”ב של שמות המחברים/ות - תחילה בעברית

ואחר כך בלועזית. כמו כן תצוין רשימת מקורות מלאה בסוף הטיוטההמוגשת.

כשיש שני מחברים/ות למקור, הם/ן יוזכרו בכל ההפניות. ארבעה או חמישה

מחברים/ות יוזכרו כולם בהפניה ראשונה, ומן ההפניה השנייה ואילך ייכתב שם

כבר בהפניהראשונה.

)

et

al

.

(

המחבר/ת הראשון/ה בתוספת “ועמיתים”

הערה חשובה: מערכת “עט השדה” שומרת לעצמה את הזכות להכניס תיקוני

עריכה וסגנון.

.

מאמר שלא יעמוד בכללים יוחזר למחבר/ת בבקשה להתאימו אליהם